Vår policy

Här nedan kan du ta del av de olika områden som berör frågor som kan vara viktiga för er föräldrar/vårdnadshavare. Syftet är att tydliggöra vår policy för att undvika missförstånd samt att underlätta de dagliga rutinerna för våra pedagoger, våra barn och er.

Sjukdom
Tänk på att förskolan är öppen för friska barn. Det är det enskilda barnets allmäntillstånd och behov som avgör om barnet orkar vara med eller inte, eller ska vara hemma. För att kunna vistas på förskolan ska barnet/barnen orka med den dagliga verksamheten/planeringen oavsett om detta sker ute eller inne. Då personalen bedömer att barnet/barnen inte orkar vara med i verksamheten kommer de kontakta er för hämtning. Vi vill att Ni respekterar detta och ordnar hämtning omgående för att vi skall kunna ha en fungerande verksamhet och undvika eventuell smittspridning.

Vanligaste sjukdomarna som kan förekomma på förskolor är:

  • Kräkningar och eller lös mage eller diarré – vilket vi har nolltolerans för.
  • Huvudlöss
  • Impetigo (Svinkoppor)
  • Springmask
  • Vattenkoppor
  • Ögoninflammation
  • Streptokockinfektioner
  • Fästingar

Kräkning/diarre

Pedagogerna bedömer tillsammans om/när ett barn ska skickas hem p g a magsjuka. Barnet skall hållas hemma minst 48 timmar. Bsrnet/ bsrnen får återgå till den dagliga verksamheten när de äter som vanligt och orkar med verkssmheten.Om syskon finns på förskolan skall dessa också hållas hemma under samma tid för att undvika smitta. Vid start får alla föräldrar fylla i HYFS dokumentet gällande riktlinjer för magsjuka.

Fästingar

Vid fästingangrepp sätter pedagogerna ett plåster över fästingen samt gör en ring med tuschpenna för att markera bettet. Därefter kontaktas vårdnadshavare som själva får bedöma om de vill komma till oss och ta bort fästingen. Vi tar ej bort fästingar.

Vad gäller rådgivning kring eventuell vaccination kontaktar vårdnadshavare själva sjukvården.

För vidare information kring sjukdomar samt vilka hänvisningar som ska följas på Idavallen. Besök : HYFS samt 1177; Här finns fakta, råd och stöd kring barns hälsa, utveckling, rättigheter, sjukdomar och vård.

Andra sidor med bra information är Antibiotika eller inte samt STRAMA.

Sjukanmälan skall endast göras på mobilerna på sms. Freja: 0704-700731 Balder 0704-700732. Tänk på att ange: Barnets namn, avdelning samt sjukdomsorsak.

Ring dagen innan barnet/barnen ska komma tillbaka så att vi kan planera verksamheten samt beställa mat. Vi får inte göra ändringar i sista minuten och det innebär att vi inte har beställt mat till ditt barn om ni inte meddelat dagen innan.

Medicinering
Medicinering av barn görs enbart av personalen om barnet har särskilda behov. Med särskilda behov avses astma, diabetes etc. alltså medicin som barnet behöver för att klara av vardagen. I annat fall får vårdnadshavare planera sin dag så att de själva kan komma in och medicinera sitt/sina barn.

Utflykter 
Sker ofta, eftersom vi har planerade utevistelsedagar och går till skogen, lekplats eller går till annat utflyktsmål. Barnen bär alltid reflexväst med Idavallens telefonnummer väl synligt. De ropas upp och prickas av på lista innan avfärd. Under utevistelsen räknas barnen in regelbundet för att undvika att något barn kommer på avvägar. Vi gör även lite längre utflykter som ibland kräver att vi använder oss av tåg eller buss. Vid dessa tillfällen utgår vi ifrån vilken ålder bangruppen har, syftet med utflykten i verksamhetens helhetstema, om vi är tillräckligt många vuxna för barnens yttersta säkerhet etc. Med hänsyn till dessa faktorer avgör vi när och hur utflykter kan ske i de olika grupperna.

Födelsedagar
Inbjudningar får enbart lämnas ut på respektive avdelning om alla barn är bjudna. I annat fall får ni använda er av kompislistan som finns på Pluttra. Om ni saknar denna så kontakta personalen så får ni en skickad till er. Vänligen respektera detta.

Födelsedagarna firas olika på olika avdelningar.

Balder firar/uppmärksammar varje på barn på sin dag (eller närmast följande) genom att flagga och sätta upp barnets födelsedagskort i hallen. När möjlighet ges kommer karaktären Sagofen och läser en saga eller så dyker Mulle-trollet upp i skogen och gratulerar… Alla födelsedagsbarn får en liten present från förskolan.

Avdelning Freja brukar få besök från Mulle som firar barnen och har med sig en liten present från förskolan.

Sockerpolicy
Vi vet att många föräldrar helst inte vill att barnen ska serveras sötsaker därför brukar vi vid festligare tillfällen servera russin eller frukt. Självklart finns det tillfällen då detta inte helt går att undvika i vårt tematiska arbete.  Beslut kring detta har tagits på respektive avdelning under omröstning under ett föräldramöte.

Napp 
De barn som har napp får enbart använda dessa vid vila. Ni ansvarar för att napparna är namnade.

Leksaker
Enbart de barn som sover/vilar får ta med sig ”snuttis” eller en ”leksak” till förskolan då det skapar en viss trygghet för barnen under vilan. Resterande barn ska lämna sina leksaker hemma då det händer att de försvinner eller blir utgångspunkten till problem eller bråk. Leksaker och mjukisdjur kan även bära bakterier och förorsaka smittspridning. Vi kommer att ha en särskild ”leksaks-dag” per termin på Freja de som vill får ta med sig en leksak till förskolan för att visa och berätta om den i en samling.

Fotografering 
Alla föräldrar får skriftligt intyga att de godkänner fotografering av sina barn.

Hämtning/lämning 
När Ni som föräldrar/vårdnadshavare befinner Er inom förskolans område så är det Ni som är ansvariga för barnet/barnen. Detta gäller även vid avslutningar samt drop-out.

Undantag är utvecklingssamtal då barnet/barnen som är inskrivna på förskolan får vistas i barngrupp tills samtalet är avslutat (med hänsyn till att personalen på respektive avdelning fått del av informationen samt att det är under förskolans öppettider).

Vi vill inte att barnen deltar under fixardagar. Detta är för barnens egen säkerhet då farliga verktyg kan förekomma.

Vid lämning ser vi gärna att det går så smidigt som möjligt för både barnens och Er skull. Viktig information som behöver lämnas meddelas till pedagogerna och därefter gör Ni ett kort ”hejdå” (kramas eller vinkar i vinkafönstret osv.) och lämnar förskolan. Vinkfönster finns inne på respektive avdelningen. Följ gärna med barnen in på avdelningen och gör överlämningen där eftersom det underlättar för barnen.  Tänk på att det alltid är jobbigare för ett känsligt barn med en utdragen process och tvekan. Ni är alltid välkomna att höra av Er per telefon om Ni undrar hur det gått eller vill informera om något ytterligare.

Vi försöker att skapa en lugn stund för barnen att börja/sluta sin dag här hos oss. Vi vill ha full fokus på de barn som är här, många barn är under denna tid lite extra känsliga och trötta och kan uppleva det som ett avbrott varje gång det kommer in ett nytt ansikte. Detta kan skapa oro i gruppen och barnen blir även avbrutna i sin lek. Vår önskan är att ni visar hänsyn till detta och försöker att göra hämtning och lämning så smidigt som möjligt. Det är tyvärr inte heller alltid möjligt för oss att ta längre samtal vid dessa tillfällen. Men säg om ni önskar en dialog så återkopplar vi så snart som möjligt till er. Detta säger vi i all välmening och med hänsyn till era barn här hos oss.

Vid hämtning vill vi vara noga med att ge er kort information över hur barnets/barnens dag har varit. Vi uppskattar att ni respekterar att vi kan vara mitt i en aktivitet eller mellanmål och i så fall gör en kort hämtning och ej låter barn stanna kvar och leka, då detta stör övrig barngrupp. Vid längre samtal brukar vi antingen ringa Er eller boka in en tid för att kunna prata i lugn och ro.

När ett barn vill följa med en kompis hem är det viktigt att vi får informationen på avdelningen samt att ni håller hämtningstiden för respektive barn som meddelats till pedagogerna.

Cyklar och vagnar

Vi ansvarar inte för cyklar och vagnar som parkeras på gården. Se till att de kommer hem på kvällen.

Språk
Vi accepterar inte svordomar och försöker att på bästa sätt vara språkliga förebilder för barnen.

Pottor
Potträning måste göras när barnet känner sig redo för detta. Vi ser helst att ni gör detta hemma men självklart finns vi där som stöd. När barnen blivit torra hjälper vi gärna till med toalettrutinerna.

Utevistelse – kläder
Då vi är en naturförskola med I ur och skur-pedagogik, vistas vi utomhus så mycket det går vilket kan innebära längre utflykter men även vistelse på gården. Vi är ute så mycket som vädret tillåter och självklart är det även barnens välmående som styr verksamheten. För att alla ska må bra och trivas är det mycket viktigt att barnen har kläder anpassade för alla sorts väder + ombyten. Se ofta över Era barns kläder och skor. Fråga oss gärna om ni undrar över något!

Smågrupper 
Vi jobbar ofta i smågrupper så som Mulle, Knytte och Knopp men även i blandade grupper där barnen får pyssla och i lugn och ro få utföra olika aktiviteter utifrån aktuellt tema.

Skollov och studiedagar
Under tider som skolorna har lov tar vi paus i vår planerade pedagogiska verksamhet.

Om planerad studiedag infaller på en schemalagd ledig dag för er så får man inte byta denna dag mot någon annan.

Sekretess
Alla som arbetar inom vår verksamhet har tystnadsplikt gällande information som vi tar del av.

Mat
Vi vill att matstunden ska vara en positiv och harmonisk upplevelse. Vi uppmuntrar barnen till att prova allt innan de tackar nej men vi tvingar aldrig barnen att äta. Under måltider brukar vi samtala om olika saker som är inom barnens intresse. Vi är noga med att barnen tar så mycket mat de orkar för hållbar utveckling och miljön.

Städning
Vi vill gärna att barnen lär sig att ta hand om förskolan och våra saker. Om barnen har sönder något brukar vi prata med barnen och diskutera kring varför detta hände och hjälpa varandra att reflektera över situationen och vårt ansvar tillsammans. Vad kan vi ändra för att det inte ska hända igen? Vad drar vi för slutsats? Vi försöker vara goda förebilder och ser gärna att Ni vid hämtning ber barnen att städa något efter sig.

Vikarier 
Vi tar in bekanta vikarier för sjukfrånvaro när så behövs. Vi resonerar först om det behövs: vi kanske har få barn, kan samarbeta, klarar oss bra någon dag ändå osv. Ibland kan planeringen ändras pga. av detta men vi sätter alltid barnens säkerhet och välmående först. Så länge vi har god ekonomi kan vi fortsätta att ha bra vikarieresurser.

Utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtal erbjuds på vårterminen. Utgångspunkten för samtalet sker utifrån observationer samt material som barnet/barnen har gjort under terminens pedagogiska planering. Alla pedagoger i respektive arbetslag samtalar alltid kring barnet före samtalet med Er som föräldrar/vårdnadshavare, för att ge Er en allsidig bild.

Övergång till ny avdelning
Finns det tillgång till ledig plats på avdelningen Balder brukar det barnet vi anser vara lämpligast att flytta över, få göra det. Det behöver inte alltid ske i åldersordning eller vid terminsskifte. Föräldrar/vårdnadshavare meddelas alltid så snart ett sådant beslut har tagits. Barnet får besöka den nya avdelningen för att delta kortare stunder under måltider samt samlingar. När barnet känner sig redo brukar alla saker flyttas över till den nya avdelningen. Ansvariga pedagoger på respektive avdelning brukar även ha ett överlämningssamtal för att underlätta förflyttningen.

Pluttra 

Pluttra är ett digitalt dokumentationsverktyg för förskolan. Alla användare får en personlig inloggning och kommer då åt plattformen via sin smartphone, surfplatta eller dator. Här finns all information från förskolan tillgänglig. Material som rör enskilt barn kan självklart endast ses av respektive vårdnadshavare. Tänk på att det framöver inte kommer stå information om viktiga datum på anslagstavlorna. Ni ansvarar för att ta del av detta på Pluttra.