Vår verksamhet och värdegrund

Värdegrund

  • En förskola för alla där barnet är välkommen oavsett bakgrund eller behov – Normer & värden
  • En förskola  och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar
  • En förskola som genom  demokratiska processer lägger grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt. Arbetet skal präglas av en positiv framtidstro. 
  • Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla
  • Vår verksamhet skall ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  • En förskola som ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation

Varför I Ur och Skur?

Forskning visar att regelbunden vistelse i naturen och utomhuspedagogik har en positiv inverkan på barns utveckling och lärande. Naturen erbjuder många miljöer och olika verktyg som stimulerar alla våra sinnen. Detta i sin tur ger en förbättrad inlärningspotential, stärkt minneskapacitet och en ökad koncentrationsförmåga.

En av fördelarna är att barns prestationsförmåga ökar. Faktorer som påverkar detta är att färre konflikter i barngruppen.  Naturen erbjuder en genusneutral miljö med större yta för barnen att röra sig på. Barn leker och lär på samma villkor. Detta bidrar till en ökad empati samarbetsförmåga.

Naturens  stimulerande omgivning har en lägre ljudnivå om man jämför med miljön inomhus.  Det blir tydligare och tydligare att buller och höga ljud är ett stora hälsoproblem i samhället idag. Olika naturområden
kan också vara viktiga för den lokala eller t.o.m. den nationella identiteten.
Man kan hitta lämningar från forntiden men naturen kan även skapa en positiv syn på vår gemensamma framtid. Kulturarvet
och kulturvärdena i landskapet står för identitet, kvalitet och tradition.

Naturen utmanar barns motoriska färdigheter och stärker kroppens alla muskler.  Hälsofrämjande dagar i frisk luft och dagsljus ger friskare och gladare barn (och personal)  vilket också styrks genom flera studier om barns sjukfrånvaro och allmänna hälsa.

I Ur och Skurs grund är:

Friluftsliv med kunskap om allemansrätt och förståelse för naturens kretslopp och vår egen plats i ekosystemet vilket leder till ökad miljömedvetenhet.

Utomhuspedagogik – ”allt vi kan göra inne kan vi göra ute”. Tillsammans skapar vi rolig och trygg arbetsmiljö med utrymme och tid för att upptäcka och utforska med alla sinnen.

Upplevelsebaserat lärande där barn och pedagoger tillsammans är medupptäckande, medagerande, medundersökande och medupplevande.

Lärandet befästs med alla sinnen och med hela kroppen. Nya upplevelser bearbetas genom analys och reflektion. Barnen får själva uttrycka egna tankar och slutsatser kring vad de upplevt, bland annat genom olika former av kreativ dokumentation.

För vidare information besök www.friluftsfrämjandet.se

I Ur och Skur Idavallen

VÄRDEN som skall vägleda och genomsyra vår verksamhet: Mångfald, utforskande, inflytande och delaktighet och en hållbar framtid.

Enligt skollagen skall Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Idavallens förskola följer våra styrdokument skollagen, läroplanen LpFö18, barnkonventionen och vår likabehandlingsplan.

På vår förskola arbetar vi med olika teman utifrån barngruppens intressen och nyfikenhet.

Här följer ett exempel på hur vi arbetat med temat Mat & Kultur där språk & naturkunskap har varit i fokus. Klicka här!