Vår verksamhet och värdegrund

Värdegrund

”En arbetsplats där alla bidrar och att vi ser helheten som vårt gemensamma ansvar där barnen står i fokus.”

 

Varför Utomhuspedagogik?

Forskning visar att regelbunden vistelse i naturen och utomhuspedagogik har en positiv inverkan på barns utveckling och lärande. Naturen erbjuder många miljöer och olika verktyg som stimulerar alla våra sinnen. Detta i sin tur ger en förbättrad inlärningspotential, stärkt minneskapacitet och en ökad koncentrationsförmåga.

En av fördelarna är att barns prestationsförmåga ökar. Faktorer som påverkar detta är att färre konflikter i barngruppen.  Naturen erbjuder en genusneutral miljö med större yta för barnen att röra sig på. Barn leker och lär på samma villkor. Detta bidrar till en ökad empati samarbetsförmåga.

Naturens  stimulerande omgivning har en lägre ljudnivå om man jämför med miljön inomhus.  Det blir tydligare och tydligare att buller och höga ljud är ett stora hälsoproblem i samhället idag. Olika naturområden
kan också vara viktiga för den lokala eller t.o.m. den nationella identiteten.
Man kan hitta lämningar från forntiden men naturen kan även skapa en positiv syn på vår gemensamma framtid. Kulturarvet
och kulturvärdena i landskapet står för identitet, kvalitet och tradition.

Naturen utmanar barns motoriska färdigheter och stärker kroppens alla muskler.  Hälsofrämjande dagar i frisk luft och dagsljus ger friskare och gladare barn (och personal)  vilket också styrks genom flera studier om barns sjukfrånvaro och allmänna hälsa.

VÄRDEN som skall vägleda och genomsyra vår verksamhet: Mångfald, utforskande, inflytande och delaktighet och en hållbar framtid.

Enligt skollagen skall Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Idavallens förskola följer våra styrdokument skollagen, läroplanen LpFö18, barnkonventionen och vår likabehandlingsplan.

På vår förskola arbetar vi med olika teman utifrån barngruppens intressen och nyfikenhet.

Här följer ett exempel på hur vi arbetat med temat Mat & Kultur där språk & naturkunskap har varit i fokus. Klicka här!