Vår verksamhet och värdegrund

Värdegrund

  • En förskola för alla där barnet är välkommen oavsett bakgrund eller behov – Normer & värden
  • Utgå från individen – Ge barnen frihet under ansvar (utifrån förmåga)- Barninflytande
  • Bekräfta, berömma och uppmuntra barnet. Stärka självförtroendet – Utveckling & lärande
  • Vi har en verksamhet där föräldrasamverkan är en naturlig del av arbetet – Förskola & hem

Varför i Ur och Skur?

Forskning visar att regelbunden vistelse i naturen och utomhuspedagogik har en positiv inverkan på barns (och vuxnas) utveckling. Naturen erbjuder många miljöer och olika verktyg som stimulerar alla våra sinnen vilket i sin tur ger förbättrad inlärningspotential, stärkt minneskapacitet och ökad koncentrationsförmåga.

Utomhuspedagogik har i jämförande studier visat att barns prestationsförmåga ökar vilket hänger i hop med faktorer som bättre hälsa, att det förkommer färre konflikter,  en genusneutral miljö samt att barnen utvecklar sin sociala kompetens vilket leder till ökad samarbetsförmåga och förståelse.

Dessa faktorer tillsammas med  varierande och stimulerande omgivningar där ljudnivån är lägre än inomhus och där ökad motorik stärker kroppens alla muskler, tillkommer även naturens  lugnande inverkan. Hälsofrämjande dagar i frisk luft och dagsljus ger friskare och gladare barn (och personal)  vilket också styrks genom flera studier om barns sjukfrånvaro och allmänna hälsa.

Pedagogiken I Ur och Skur är ett arbetssätt och inte en driftsform och drivs i både statlig och kommunal regi och som enskilt drivna förskolor.

I Ur och Skurs grund är:

* friluftsliv med kunskap om allemansrätt och förståelse för naturens kretslopp och vår egen plats i ekosystemet vilket leder till ökad miljömedvetenhet.

*utomhuspedagogik – ”allt vi kan göra inne kan vi göra ute”. Tillsammans skapar vi rolig och trygg arbetsmiljö med utrymme och tid för att upptäcka och utforska med alla sinnen.

*upplevelsebaserat lärande där barn och pedagoger tillsammans är medupptäckande, medagerande, medundersökande och medupplevande. Lärandet befästs med alla sinnen och i hela kroppen och nya upplevelser bearbetas genom analys och reflektion. Barnen får själva uttrycka egna tankar och slutsatser kring vad de upplevt genom olika former av kreativ dokumentation.

Pedagoger:

Alla pedagoger ska förutom relevant utbildning för barnomsorg och förskola, ha särskild utbildning inom I Ur och Skur-pedagogiken.

Pedagogerna ska vara närvarande, engagerade, inspirerande och aktiva. De ska bekräfta, berömma och uppmuntra barnen. Följa gruppens och det enskilda barnets upptäckter genom att vara medupplevade. Vara lyhörda och tydliga, kunna ha flexibel planering, vara trygga och positiva samt ge barnen frihet under ansvar (efter förmåga). De ska visa engagemang och lust inför utevistelse och friluftsliv samt vara väl insatta i allemansrätten.

För vidare information besök www.friluftsfrämjandet.se

Vision för I Ur och Skur Idavallen

Vår strävan är att alla barn på I Ur och Skur Idavallen efter egen förmåga och ålder dagligen får delta i  upplevelsebaserat lärande i en inspirerande miljö. Barnen skall uppmuntras till utveckling genom lustfylld lek och kreativa uttrycksformer samt stödjas av glada, medagerande och erfarna pedagoger.

Vi följer läroplanen LpFö98 och arbetar med olika teman utifrån barngruppens intressen och lust.

Alla barn på Idavallens förskola skall ges anpassade förutsättningar att ta del av och skapa förståelse för hur årstiderna förändras och hur vi acklimatiserar oss därefter. De ska få bekanta sig med de djur och växter som finns i vår närmiljö. Bli delaktiga i förskolans återvinning och kompostering (vi inväntar Kommunens återvinningssystem där kompostering ingår). Lära känna allemansrätten och kontinuerligt delta i Hitta Vilse-kurs från den termin de fyller tre år. Barnen skall också på ett lustfyllt sätt stimuleras att finna intresse och engagemang för matematik, naturvetenskap, språk och teknik. Pedagogerna ska hjälpa till genom att erbjuda olika sätt och miljöer för att upptäcka och utvecklas, tex. genom experiment, skapande, rytmik och motoriska övningar. Varje projekt skall avslutas och följs upp med tid för reflektion, analys och slutsats utifrån barnens förmåga att återge och skapa eller uttrycka sina egna upplevelser. Vidare ska alla stöttas och vägledas för att utveckla god social och emotionell förmåga. Alla barn på Idavallens förskola skall vara delaktiga i och ha möjlighet att påverka sin förskolemiljö så att den upplevs som rolig, trygg och utvecklande. Vi strävar efter att servera mångsidig, näringsrik kost. Vi vistas och rör oss utomhus i alla väder och varierar aktivitet med tid för återhämtning och vila för att uppnå en sund och hälsosam dagsrytm (livsstil). Vi uppmuntrar frihet under ansvar och strävar efter att berika och berikas av mångfald, vi levandegör vår likabehandlingsplan och efterlever ett demokratiskt förhållningssätt.

I Ur och Skurs modell för förskolepedagogik