Sagokaraktärer

Enligt Lpfö-18 skall förskolans miljö inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. Förskolan har även ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Karaktärerna i de sagor vi valt att arbeta med i vår verksamhet är könsneutrala. Alla sagokaraktärer är unika. De är begripliga för barn. En saga har olika innebörd för olika individer och olika innebörd för samma individ vid olika tidpunkter i personens liv. Barnet läser ut olika saker ur samma saga/sagokaraktär beroende på vilka intressen och behov barnet har just nu. Genom ett hemligt magiskt symbolspråk väcker sagan tankar och känslor som hjälper barn att lära känna livet. Sagan tar upp många av de problem som människan ställs inför under sin livstid. Bildspråket ger yngre barn möjlighet att skapa sammanhang av berättelse och förstå ett budskap och en handling. Våra sagokaraktärer är starkt kopplade till de naturvetenskapliga ämnesområden som Lpfö-18 berör.

Idag lägger förskolans läroplan stor tyngd vid naturvetenskap. Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse, sin förståelse och sin kunskap om kretslopp, djur och växter, samt kemiska processer och fysikaliska fenomen.

I sagan som litterärt verk lär sig barnet att lära sig allt från nya ord och begrepp till förståelse och bearbetande av upplevelser och känslor.

I Vår verksamhet får barnen genom naturen som lärmiljö kopplat till våra sagokaraktärer, uppleva och utveckla sina kunskaper inom alla områden. (Lpfö-18)

Skräpsamlarmonster